DERATIZÁCIA

Mesto Sereď v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie ochrannej deratizácie. Na základe odborných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení vykonáva mesto Sereď reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne dvakrát ročne. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov i na nakládkach odpadov. Deratizačné práce by mali byť vykonávané výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Na potláčanie výskytu nežiadúcich hlodavcov odporúčame občanom dodržiavať nasledujúce zásady:

  • neskladovať potraviny voľne na dvoroch, v pivniciach, balkónoch,
  • nevytvárať skládky odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na komunálny odpad,
  • neponechávať krmivo pre domáce zvieratá (mačky, psy) na voľných priestranstvách, v okolí obytných domov, v pivniciach a suterénoch budov,
  • nekŕmiť holuby,
  • uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií.

Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo , č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk