MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:

 • 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,30 MW,
 • 2. ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

A) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu – vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a písm. c) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní.
 • • súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • • súhlas na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • • súhlas na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Pre vydanie súhlasu je potrebné doložiť:
 • - Žiadosť (tlačivo).
 • - Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami.
 • - Revízna správa o preskúšaní komína.

Správne poplatky:
 • - bez poplatku.

Lehota vybavenia:
 • - do 30 dní od podania žiadosti.

B. Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
Potrebné doklady:
 • - Žiadosť (tlačivo).
 • - Projektová dokumentácia s požadovanými prílohami.
 • - Odborný posudok (na vyžiadanie).
 • - Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok:
Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 10 eur.

  Doba vybavenia:
 • - do 30 dní


Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo, č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.skTlačivá sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti