PRIMÁTOR MESTA

ING. MARTIN TOMČÁNYI
ING. MARTIN TOMČÁNYI

Vo funkcii: od 27.12.2010
Adresa: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Mail: primator@sered.sk
Vek : 55 rokov
Stav : ženatý
Vzdelanie: Fakulta strojného inžinierstva SVŠT Bratislava
Zamestnania pred nástupom do funkcie: technik, podnikateľ
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: žiadne

Postavenie primátora mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátor mesta:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené zastupiteľstvu.
Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta a rozhoduje o ďalších veciach v súlade s § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom mesta Sereď, VZN mesta a inými internými predpismi.

Aktivity primátora mesta

Hlavné aktivity primátora mesta júl 2018 Dokument vo formáte pdf [327KB]
Hlavné aktivity primátora mesta jún 2018 Dokument vo formáte pdf [327KB]
Hlavné aktivity primátora mesta máj 2018 Dokument vo formáte pdf [335KB]
Hlavné aktivity primátora mesta apríl 2018 Dokument vo formáte pdf [324KB]
Hlavné aktivity primátora mesta marec 2018 Dokument vo formáte pdf [328KB]
Hlavné aktivity primátora mesta február 2018 Dokument vo formáte pdf [333KB]
Hlavné aktivity primátora mesta január 2018 Dokument vo formáte pdf [335KB]
Hlavné aktivity primátora mesta december 2017 Dokument vo formáte pdf [328KB]
Hlavné aktivity primátora mesta november 2017 Dokument vo formáte pdf [332KB]
Hlavné aktivity primátora mesta október 2017 Dokument vo formáte pdf [339KB]
Hlavné aktivity primátora mesta september 2017 Dokument vo formáte pdf [101KB]
Hlavné aktivity primátora mesta august 2017 Dokument vo formáte pdf [103KB]
Hlavné aktivity primátora mesta júl 2017 Dokument vo formáte pdf [89KB]
Hlavné aktivity primátora mesta jún 2017 Dokument vo formáte pdf [102KB]
Hlavné aktivity primátora mesta máj 2017 Dokument vo formáte pdf [380KB]
Hlavné aktivity primátora mesta apríl 2017 Dokument vo formáte pdf [335KB]
Hlavné aktivity primátora mesta marec 2017 Dokument vo formáte pdf [432KB]
Hlavné aktivity primátora mesta február 2017 Dokument vo formáte pdf [349KB]
Hlavné aktivity primátora mesta január 2017 Dokument vo formáte pdf [114KB]