Profil verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Sereď

IČO :
00306169

Sídlo :
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika

Štatutárny zástupca :
Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta
Tel : 031 789 24 70
E-mail : primator@sered.sk

Druh verejného obstarávateľa :
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.:
§ 7 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :
Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
https://www.sered.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa (URL):
https://www.uvo.gov.sk/

Kontaktné osoby:
Ing. Tibor Krajčovič – prednosta MsÚ
Tel : 031 789 20 94 kl.235
E-mail : prednosta@sered.sk

Bc. Branislav Koričanský – referent verejného obstarávania
Tel : 031 789 20 94 kl.188
E-mail : branislav.koricansky@sered.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN):
SK74 0900 0000 0002 0350 5156

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.

Zametacie vozidlo

Zametacie vozidlo - podlimitná zákazka – výzva

Zametacie vozidlo - podlimitná zákazka – súťažné podklady pdf

Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - podlimitná zákazka – výzva

Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - podlimitná zákazka – súťažné podklady pdf

Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - podlimitná zákazka – súťažné podklady rtf

Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - podlimitná zákazka – zmluva pdfZadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur

 Dátum  NázovPredpokladaná hodnota v euro
2013.07.01 Práce naviac k zmluve o dielo č. 01/03/2013 1485,89
2013.07.11 Zhodnotenie BRO na rok 2013 11160,00
2013.07.30 Centrálne obstarávanie el. energie na rok 2014 pre mesto a jeho organizácie 2000,00
2013.08.07 Vypracovanie Programu rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2014 - 2018 2000,00
2013.08.07 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 - 2024 11800,00
2013.08.14 Práce spojené s údržbou mestských pohrebísk nad rámec MZ v mesiaci august a september 2013 1300,00
2013.08.16 Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Fándlyho Sereď – práce naviac 3929,92
2013.08.16 Oplotenie v mestskom parku v Seredi pri prístupovej komunikácii do parku – práce naviac 7591,03
2013.08.16 Zateplenie steny na Mestskej polícii v Seredi 4559,04
2013.09.05 Rozšírenie kamerového systému Mestskej polície v Seredi 3000,00
2013.09.18 Ekologický náučný chodník 9999,00
2013.09.19 Odstránenie havarijného stavu strešnej hydroizolácie na objekte Domu kultúry 7896,00
2013.09.19 Oprava haváriou poškodenej autobusovej čakárne 2600,00
2013.10.07 Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov vody v objekte ZUŠ Komenského 1257,53
2013.10.10 Asfaltovanie Starý most 7800,00
2013.10.28 priemyselná posypová soľ 23998,80
2013.11.04 poistenie na rok 2014 19999,00
2013.11.07 havarijná oprava kotolne na ZŠ Komenského 5400,00
2013.11.14 Kancelársky nábytok 2999,00
2013.12.16 Vrecia na tiredené odpady na rok 2014 6114,00
2013.12.20 Rekonštrukcia podlahovej krytiny v odbornej učebni ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 4700,00
2014.01.02 Zabezpečenie poradenstva a realizácia verejného obstarávania 2000,00
2014.01.03 Celoročná objednávka na bežné údržbárske práce 2014 12000,00
2014.01.07 Tvorba článkov do SN za mesto Sereď na rok 2014 4800,00
2014.01.13 Predprojektová dokumentácia k rekonštrukcií centrálnej časti kaštieľa v Seredi 23900,00
2014.01.13 Žiadosť o NFP: Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi 3000,00
2014.01.20 Zvislé dopravné značenie 2014 11998,80
2014.01.20 Vodorovné dopravné značenie 2014 18000,00
2014.01.31 Oprava a údržba mestského rozhlasu na rok 2014 2952,00
2014.02.04 Zabezpečenie poradenstva a realizácia verejného obstarávania 1400,00
2014.02.04 Nákup 8500 ks záhonových rastlín 1835,00
2014.02.04 Nádoby na komunálny a separovaný odpad 2900,00
2014.02.14 Krátka guľová zbraň - pištol - 7 ks 3480,00
2014.02.18 Betónové odpadové koše a kôš na psie exkrementy 1507,20
2014.02.18 Mediálna spolupráca s TV 3300,00
2014.02.24 Kancelársky nábytok 1800,00

Súhrnná správa o zákazkách s NH s cenami vyššími ako 1000 eur

 ROK  I. štvrťrok  II. štvrťrok  III. štvrťrok  IV. štvrťrok 
 2011   ----------------   II. štvrťrok 2011   III. štvrťrok 2011   IV. štvrťrok 2011 
 2012   I. štvrťrok 2012   II. štvrťrok 2012   III. štvrťrok 2012   IV. štvrťrok 2012 
 2013   I. štvrťrok 2013   II. štvrťrok 2013   ----------------   ---------------- 

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.

24.02.2014 Zametacie vozidlo - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [41KB]
04.11.2013 Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - otváranie časti ponúk 'Kritériá' Dokument vo formáte pdf [91KB]
28.10.2013 Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [91KB]
03.07.2013 Vykurovanie telocvične pri ZŠ J.A. Komenského Sereď - otváranie časti ponúk 'Kritériá' Dokument vo formáte pdf [92KB]
20.06.2013 Vykurovanie telocvične pri ZŠ J.A. Komenského Sereď - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [92KB]
11.06.2013 Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu - otváranie časti ponúk 'Kritériá' Dokument vo formáte pdf [92KB]
03.06.2013 Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [91KB]
27.05.2013 Stavebné úpravy sociálne zariadenia ZŠ J.Fándlyho Sereď - otváranie časti ponúk 'Kritériá' Dokument vo formáte pdf [143KB]
17.05.2013 Prestavba a prístavba MŠ Podzámska Sereď - otváranie časti ponúk 'Kritériá' Dokument vo formáte pdf [143KB]
17.05.2013 Prestavba a prístavba MŠ Podzámska Sereď - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [143KB]
17.05.2013 Stavebné úpravy sociálne zariadenia ZŠ J.Fándlyho Sereď - otváranie časti ponúk 'Ostatné' Dokument vo formáte pdf [143KB]

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z.

25.11.2013 Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Dokument vo formáte pdf [150KB]
10.07.2013 Vykurovanie telocvične pri ZŠ J.A. Komenského Sereď Dokument vo formáte pdf [151KB]
17.06.2013 Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu Dokument vo formáte pdf [309KB]
10.06.2013 Stavebné úpravy sociálne zariadenia ZŠ J.Fándlyho Sereď Dokument vo formáte pdf [150KB]
30.05.2013 Prestavba a prístavba MŠ Podzámska Sereď Dokument vo formáte pdf [147KB]

Správy o zákazke podľa § 21 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z.

12.12.2013 Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Dokument vo formáte pdf [76KB]