Sociálne byty mesta Sereď

Mesto Sereď má vo vlastníctve 12 sociálnych bytov na Trnavskej ulici 866/51.
Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o sociálny byt mesta Sereď sú:

  • 1. Plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Sereď.
  • 2. Nemám vo výlučnom vlastníctve, v podielovom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie som nájomcom bytu alebo rodinného domu.
  • 3. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním zriadením spoločnostiam.
  • 4. Je splnená pravidelná školská dochádzka u školopovinných detí žiadateľa.

Každý záujemca o sociálny byt je oboznámený s podmienkami pridelenia sociálnych bytov, ktoré musí spĺňať. Záujemca si podá žiadosť, ktorá je zaevidovaná a ak sú všetky podmienky splnené, záujemca je zaradený do zoznamu žiadateľov o sociálny byt v meste Sereď.
Ak sa v meste Sereď uvoľní sociálny byt, všetky žiadosti sú prerokované na zasadnutí Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi, ktorá odporúča sociálny byt prideliť resp. neprideliť.