STAVEBNÝ ÚRAD

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku :
- vykonáva  činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
- vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
- vykonáva  činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu,
- vedie územné konania a vykonáva prípravu územných rozhodnutí; rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, pripravuje zmeny územných rozhodnutí,
- určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
- pripravuje povolenia na drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
- vedie stavebné konania a vykonáva prípravu stavebných povolení, pripravuje rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením,
- vykonáva prípravu povolení terénnych úprav, prác a zariadení,
- vedie kolaudačné konanie a vykonáva prípravu kolaudačných rozhodnutí, povolení na predčasné užívanie stavby, o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, rozhodnutí o zmene užívania stavby,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia k údržbe stavieb a ich odstraňovaní, vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení odstránenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb,
- ako poverený zamestnanec vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu, pripravuje rozhodnutia o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
- nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
- pripravuje súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby,
- vedie konania a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
- vykonáva spravodajskú činnosť podľa zákona o štátnej štatistike,
- prešetruje petície a sťažnosti občanov,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
- pripravuje rozhodnutia o opravných prostriedkoch.

Vybavuje:
Ing. Anna Halabrínová – vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku
tel: 031/789 2094 kl. 230
mobil: 0918 450 852
e-mail: anna.halabrinova@sered.sk

Ing. Zdenka Švehlová – vykonáva agendu stavebného úradu pre územie mesta Sereď
tel.: 031/789 20 94 kl. 182
mobil: 0907 642 166
e-mail: zdenka.svehlova@serd.sk, stavebnyurad@sered.sk

Zuzana Bielikova – vykonáva agendu ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a povolenia zariadení pre územie mesta Sereď a agendu stavebného úradu pre obec Šoporňa tel.: 031/789 2094 kl. 182
mobil: 0907 642 166
e-mail: zuzana.bielikova@sered.sk

Kvetoslava Ševečková – vykonáva agendu stavebného úradu pre územie obcí Vinohrady nad Váhom, Šintava, Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka
tel.: 031/789 2094 kl. 263
mobil: 0907 642 166
e-mail: kvetoslava.seveckova@sered.sk

Žiadosti a návrhy sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti

Úradné hodiny :

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Piatok: 08:00 - 12:00
len vopred objednaní klienti