PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

ZÁKLADNÉ INFO

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii v Dunajskej Strede.


TRVALÝ POBYT DIEŤAŤA

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.

Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.


POTREBNÉ DOKLADY PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :

 • a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 • b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
 • c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 • d) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný Správou katastra Galanta , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností
 • e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 • f) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
 • 4. vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

PRIHLASOVANIE TRVALÉHO POBYTU INÝCH OSÔB

 • Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
 • Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási

ĎALŠIE INFO

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

 • a) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
 • b) meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
 • c) odôvodnenie žiadosti
 • d) predložiť treba platný občiansky preukaz

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

 • a) platný občiansky preukaz
 • b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku


Vybavuje :
Viera Pešková
Evidencia obyvateľstva, na prízemí vpravo, č.d. 8
Kontakt:
Tel.:031/7892094,kl.253
e-mail: viera.peskova@sered.sk


Poplatok:
• Za vydanie potvrdenia o pobyte/oznámenia o pobyte 5,00 €
• Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ