Cirkevná základná škola sv. Cyrila a MetodaNázov: Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Adresa: Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
Telefón: 031/7895745, 0918/510922
Internetová adresa: www.cirkevnazssered.sk
Adresa elektronickej pošty: riaditel@czssered.edu.sk, zastupca.czssered@centrum.sk
Riaditeľ: Ing. Monika Kroláková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Elena Puškášová
Počet pedagogických zamestnancov: 16
Počet nepedagogických zamestnancov: 5
Počet tried: 9 + ŠKD
Počet žiakov: 156
Počet špeciálnych učební: 3 (počítačová trieda, jazykové laboratórium, multimediálna učebňa), školská knižnica

Zameranie školského vzdelávacieho programu
Naša škola sa zameriava na to, aby
 • vystrojila mladých ľudí nástrojmi poznania, aby mohli nájsť svoje uplatnenie v živote
 • sprostredkovala solídne kresťansky orientované vzdelanie
 • sa stala strediskom, na ktorého činnosti a rozvoji spolupracujú rodiny, učitelia, kultúrne, občianske a náboženské organizácie
 • dávala do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom viery
 • vytvorila kladne pôsobiacu klímu, ktorá je podmienkou úspešnosti školy a jej trvalého rozvoja

Podrobné informácie o školskom vzdelávacom programe „Cesta viery a dobrodružstvo poznania“ a učebný plán nájdete na http://www.cirkevnazssered.sk/pages/vzdelavaciprogram.htm.

Záujmové krúžky:
 • Práca s počítačom
 • Rytmická gymnastika
 • Šikovné ruky
 • Nemecký jazyk
 • Anglický jazyk
 • Biblický krúžok
 • Stolný tenis
 • Športové hry
 • Práca s digitálnou fotografiou
 • Floorball
 • Strelecký krúžok


Profilácia školy:
Profilácia školy je určená troma základnými smermi:
 • výchova v duchu kresťanskej viery a morálky,
 • environmentálna výchova,
 • jazyková kompetencia a počítačová gramotnosť.

Cieľom kresťanskej výchovy a vzdelávania je celkový rozvoj žiaka a jeho osobnosti, pri rešpektovaní jeho jedinečností a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy, ktorá je podmienkou úspešnosti a trvalého rozvoja. Škola sa profiluje ako inštitúcia, ktorá je otvorená žiakom a širokej verejnosti a schopná trvale zlepšovať svoje pracovné výsledky.

Projekty do ktorých sa škola zapojila:
 • Infovek
 • Zdravý životný štýl
 • Renovabis
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
 • Peer program
 • Otvorená škola
 • Recyklohry
 • Notebook pre každého žiaka (2012)