Základná škola J.A.Komenského

Adresa: Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď
IČO: 37836706
DIČ: 2021618654
Telefón:
Budova A: 031 7892404, 031 7013021, 031 7013022, 031 7892491
Budova B : 031 7897550
Email: zskomsered@gmail.com
Internetová adresa: www.zskomsered.edu.sk, pripravuje sa nová stránka : www.zskomsered.edupage.org
Riaditeľ: Mgr. Zuzana Súdinová
Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie : Mgr. Karin Ščasná
Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Michaela Takáčová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Horáčková Eva
Počet pedagogických zamestnancov: 53
Počet nepedagogických zamestnancov: 21
Počet tried: 27
Počet žiakov: 537
Špeciálne učebne:
počítačové učebne, jazykové učebne, multimediálne učebne, multifunkčná učebňa , učebňa fyziky, chémie, biológie, prírodovedy, dielňa, cvičná kuchynka, školská knižnica
Počet telocviční: 3
Multifunkčné ihrisko: 1
Školský klub detí: 7 oddelení


Školský vzdelávací program ZŠ Jana Amosa Komenského, Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ Jana Amosa Komenského pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie „ JAMOSENKO“.

Motto: „ Jazykovými a matematickými spôsobilosťami rozvíjame environmentálne a komunikačné kompetencie každého absolventa našej školy“.

Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu, rozpracúva rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov.


Projekty:
Škola priateľská deťom – Schválený MŠ SR, v spolupráci s UNICEF – šk. r. 2012/2013; Výchovno-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, implementácie Dohovoru o právach dieťaťa (realizácia počas celého školského roku).
Škola podporujúca zdravie – schválený MŠ SR, uskutočňovaný priebežne od r. 2002, v rámci neho Dni Zeme a iné aktivity.
Školské ovocie – v rámci projektu Zdravá škola sme sa zapojili do uvedeného projektu, ktorý zabezpečoval denne žiakom čerstvé ovocie (jablká) a jablčnú šťavu cez veľké prestávky v rámci zdravej výživy.
Srdce na dlani – v r.2012 absolvovali učitelia prvého stupňa zaškolenie pre prácu s programom „ Srdce na dlani „. Vyučujúci využívajú zakúpenú učebnú pomôcku na hodinách etickej výchovy. Práca s programom pomáha eliminovať prejavy nežiadúceho správania sa v triedach, prispieva k zlepšovaniu sociálnej klímy v triedach a učí žiakov prosociálnemu správaniu. Tento projekt sme realizovali aj v spolupráci s mestskou políciou.
Projekt: „Čas premien“ – cieľom tohto projektu je pripravovať predpubertálne deti na obdobie dospievania, umožniť im chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú.
Projekt: „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“
Projekt: „Komplexný poradenský systém, prevencie a ovplyvňovania socio-patologických javov v školskom prostredí“ – tento národný projekt realizujeme v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. V rámci tohto národného projektu škola získala odborné metodiky, publikácie, časopiseckú literatúru, diagnostické a edukačné balíčky, metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom internetového úložiska pre potreby výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a jeho poradenských aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
JA Slovensko : vzdelávací program v rámci finančnej gramotnosti – (organizácia, ktorá na Slovensku od roku 1992 ponúka mladým ľuďom a učiteľom ekonomické, podnikateľské a finančné vzdelávanie na vysokej úrovni) vzdelávanie pre žiakov 6.ročníka s programom JA Základy podnikania, ktorý hravou formou oboznamuje žiakov s konceptami na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti.
Medzinárodná spolupráca Sereď– Tišnov, uskutočňovaná každoročne od r. 2003
Projekt: „Zbieram baterky“ – v rámci tohto projektu sa v škole celoročne zbierali jednočlánkové batérie. Od septembra roku 2016 zbierame v rámci tohto projektu aj použité žiarivky.
Infovek a Infovek 2– schválený MŠ SR (od r.2003)
Podpora mládežníckych aktivít – Letná činnosť ŠKD
Preventívne programy

Čestný názov školy

Prepožičaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky 2. septembra 2002.


Žiacky parlament
ustanovený v januári 2004.

Záujmové krúžky :
v škole:
Stolnotenisový
Technický
Športové , pohybové
Počítačovo internetové
Tvorivé dielne
Plavecké
Výtvarné
Anglický jazyk
Školský časopis
Šikovné ruky

v Centre voľného času:

Futbal
Tanečný
Športová prípravka
Basketbal
Florbal
Taekwondo


Centrum voľného času:

Od 1. septembra 2010 patrí bývalé Centrum voľného času už pod ZŠ Jana Amosa Komenského.

CVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

V telocvični trénujú aj basketbalistky Lokomotívy Sereď a futbalisti ŠK Hutník Sereď.

Centrum voľného času v školskom roku 2016/2017 navštevuje 430 detí.Profilácia školy:

Od 1.júla 2013 z dôvodu racionalizácie škôl sa zlúčili ZŠ P.O.Hviezdoslava so ZŠ J.A.Komenského v Seredi do jedného celku.

Škola za zameriava na vyučovanie cudzích jazykov, informatiky a prírodných vied.

Naša škola je otvorená všetkým žiakom. Na systematické poskytovanie primeranej odbornej starostlivosti má právo každé dieťa. Základné vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami vyžaduje podnetné a ústretové školské prostredie, ktoré žiakom umožňuje rozvíjanie ich vnútorného potenciálu, podporuje ich sociálnu integráciu. Naša škola bude i naďalej venovať veľkú pozornosť týmto žiakom, čo vyplýva i z nášho školského vzdelávacieho programu. Jednou z priorít školy je zabezpečovať úzku spoluprácu medzi školou, žiakmi, ich zákonnými zástupcami a odbornými inštitúciami. Pre skvalitnenie práce s takýmito žiakmi škola dbá na dôsledné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických pokynov a usmernení a doporučení poradenských zariadení.

I v našej škole máme žiakov, ktorí svojimi vedomosťami a schopnosťami výrazne vynikajú nad svojimi vrstovníkmi v jednej alebo i viacerých vzdelávacích oblastiach. Tiež im ponúkame krúžky rôzneho zamerania. V snahe podporovať ich nadanie škola podporuje ich účasť na športových, vedomostných či umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach.


Bližšie informácie nájdete na našej internetovej adrese:
www.zskomsered.edu.sk
www.zskomsered.edupage.org