ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu záznam o trvalom pobyte zruší:
 • a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
 • b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
 • d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • g) ak budova zanikla.

  • Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.


   Občan je povinný predložiť:
   • a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
   • b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
   • c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
   • d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.
   • e) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra Galanta


   • Vybavuje :
    Viera Pešková
    Evidencia obyvateľstva, na prízemí vpravo, č.d. 8
    Kontakt:
    Tel.:031/7892094,kl.253
    e-mail: viera.peskova@sered.sk